กระทะย่างทรงเหลี่ยมใหม่เข้าร่วมคอลเลกชันเหล็กหล่อเคลือบฟัน

กระทะย่างทรงเหลี่ยมใหม่เข้าร่วมคอลเลกชันเหล็กหล่อเคลือบฟัน

หลังจากการแบ่งสต็อกแบบย้อนกลับ หุ้นสามัญของบริษัทจะมีหมายเลข CUSIP ใหม่ (96328L205) และหมายเลข ISIN (US96328L2051) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อขายสาธารณะของ Wheels Up จะยังคงซื้อขายใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ “UP WS” และหมายเลข CUSIP และ ISIN สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อขายสาธารณะจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อการแยกหุ้นแบบย้อนกลับมีผล ทุกๆ 10 หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกและคงค้างหรือถือเป็นหุ้นซื้อคืน 

ณ เวลาที่มีผลบังคับใช้จะถูกรวมเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติและจัดประเภทใหม่เป็นหุ้นสามัญ

หนึ่งหุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้นสามัญที่ได้รับอนุญาตให้ออกภายใต้หนังสือรับรองบริษัทของบริษัทจะลดลงตามอัตราส่วนที่สอดคล้องกันจาก 2.5 พันล้านหุ้นเป็น 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของหุ้นสามัญและจำนวนหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้หนังสือรับรอง

การจดทะเบียนของบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงบริษัทไม่มีแผนที่จะออกหุ้นเศษส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแยกหุ้นแบบย้อนกลับ ผู้ถือหุ้นที่จะถือหุ้นแบบเศษส่วนเนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่ถือก่อนการแยกหุ้นแบบย้อนกลับนั้นไม่สามารถหารลงตัวด้วยอัตราส่วนการแยกหุ้นแบบย้อนกลับจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน (โดยไม่มีดอกเบี้ย และอยู่ภายใต้การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จำเป็นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) ให้กับผู้ถือ) แทนเศษหุ้นดังกล่าว หุ้นที่เป็นเศษส่วนจะถูกจ่ายออกในราคาเท่ากับราคาปิดการซื้อขายต่อหุ้นของหุ้นสามัญตามที่รายงานใน NYSE ในช่วงปิดของวันทำการซื้อขายในวันที่ 7 มิถุนายน 2023 

ซึ่งปรับปรุงสำหรับ Reverse Stock Split คูณด้วย เศษของหุ้นที่ใช้บังคับ

ผลจากการแบ่งหุ้นแบบย้อนกลับ การปรับอย่างเท่าเทียมกันที่สอดคล้องกับอัตราส่วนการแยกหุ้นแบบย้อนกลับจะทำกับจำนวนหุ้นของหุ้นสามัญที่อ้างอิงรางวัลหุ้นที่โดดเด่นของ Wheels Up และจำนวนหุ้นที่ออกได้ภายใต้แผนจูงใจหุ้นของ Wheels Up เช่นกัน เป็นราคาใช้สิทธิ 

จำนวนอุปสรรค หรือเงื่อนไขการให้สิทธิตามราคาตลาดของรางวัลตราสารทุนดังกล่าว ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ การปรับอย่างเท่าเทียมกันที่สอดคล้องกับ Reverse Stock Split Ratio จะทำกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อขายในภาครัฐและเอกชนที่โดดเด่นของ Wheels Up 

ส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละใบสามารถใช้สิทธิได้ 1 ใน 10 ของหุ้นสามัญที่ราคาใช้สิทธิ 115.00 ดอลลาร์ต่อจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดและราคารับซื้อคืนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงตามสัดส่วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรางวัลตราสารทุนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดสำหรับเศษหุ้นใดๆ เมื่อใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเมื่อชำระหรือแลกเปลี่ยนรางวัลตราสารทุน

แนะนำ 666slotclub / hob66